வகை: பொன்மொழிகள்

ஒவ்வொரு ஒளி ஒரு உண்மையான ஒளி இல்லை; ஞானமுள்ளவர்களுக்கு சத்தியம் வெளிச்சமாயிருக்கிறது.

ஒவ்வொரு ஒளி ஒரு உண்மையான ஒளி இல்லை; ஞானமுள்ளவர்களுக்கு சத்தியம் வெளிச்சமாயிருக்கிறது.                       [ … ]

Le choix de la Rédaction
kingfisher top
serpent bronze
Fête Pongol-Procession top
Danseuse tamoule top